top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

VEELGESTELDE VRAGEN

 1. Algemeen

 2. Overeenkomst

 3. Toestemming

 4. Informatie

 5. Tarieven

 6. Betaling

 7. Annulering

 8. Aansprakelijkheid

 9. Klachten

 10. Nietigheid

 11. Toepasselijk recht

 12. Wijziging

      1. Algemeen

a. In deze voorwaarden wordt onder Your Laser Clinic verstaan: Your Laser Clinic gevestigd aan de Javastraat 69A, 2585 AG te Den Haag en de aan Your Laser Clinic verbonden medewerkers.

b. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ degene verstaan die Your Laser Clinic opdracht geeft tot behandeling.

c. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.

d. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Your Laser Clinic.

e. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Your Laser Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

f. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


      2. Overeenkomst

a. De overeenkomst tussen Your Laser Clinic en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Your Laser Clinic tot behandeling.

b. Your Laser Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

c. Wanneer een betaling is gedaan aan Your Laser Clinic, kan de cliënt geen geld terugkrijgen. Wel kan de cliënt een voucher krijgen met het overige bedrag en deze weggeven of op een later moment zelf gebruiken. Tevens zouden de overige behandelingen ook overgenomen mogen worden door iemand anders.

d. Een uitzondering op 2c is wanneer de cliënt wegens ziekte niet meer behandeld mag worden. Your Laser Clinic dient dan een brief hiervan van de huisarts/specialist als bewijs te ontvangen. De kosten kunnen dan gerestitueerd worden.

e. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is ook mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Your Laser Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten of hun bezoek.

f. Wanneer de cliënt een pakket heeft aangeschaft bij Your Laser Clinic, is deze geldig voor onbepaalde tijd.


      3. Toestemming

a. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst via de iPad, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Your Laser Clinic door het invullen en ondertekenen van het digitale intakeformulier van Your Laser Clinic.

b. Your Laser Clinic kan van de cliënt/patiënt verlangen dat deze zijn toestemming digitaal via de iPad bevestigd.

c. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling. In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Your Laser Clinic geen behandeling (meer) verrichten.


      4. Informatie

a. De cliënt/patiënt dient Your Laser Clinic tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.


      5. Tarieven

a. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

      6. Betaling

a. De cliënt/patiënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

b. Bij betalingsachterstand is Your Laser Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe constante betaling.

c. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Your Laser Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Your Laser Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

d. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigd.

      7. Annulering

a. In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij Your Laser Clinic aan te geven. Zegt de cliënt/patiënt niet, of niet tijdig af, dan kan Your Laser Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

b. Afspraken dienen telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Your Laser Clinic is ontvangen. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Your Laser Clinic, kan geen reden zijn van het niet tijdig annuleren van een afspraak.

 

      8. Aansprakelijkheid

a. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Your Laser Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Your Laser Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Your Laser Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Your Laser Clinic.

b. Your Laser Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

c. Your Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

d. Your Laser Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).


      9. Klachten

a. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Your Laser Clinic, meldt de cliënt/patiënt dit binnen 48 uur per e-mail aan Your Laser Clinic. Your Laser Clinic en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.


      10. Nietigheid

a. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


      11. Toepasselijk recht

a. Op de tussen Your Laser Clinic en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

      12. Wijziging

a. Your Laser Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

iphone blancokopie.jpg

YOUR LASER CLINIC IS AANGESLOTEN BIJ:

bottom of page